продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ. Добрич, обл.Добрич, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72624.513.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК с площ 4001кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, номер по предходен план: 513014, при съседи: 72624.513.68, 72624.513.15, 72624.513.97, 72624.513.55, 72624.513.13, 72624.513.10, ведно и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към и под гореописания поземлен имот. Върху имота има ограничения: Електропровод 20 Kv. на 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност. Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ. Добрич, обл.Добрич, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 72624.513.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/ 12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК с площ 5999кв.м. по акт за собственост, а по скица с площ 6000кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за база за селскостопанска или горскостопанска техника, номер по предходен план: 513014, при съседи: 72624.513.54, 72624.513.15, 72624.513.97, ведно и заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения към и под гореописания поземлен имот.Върху имота има ограничения: Електропровод 20 Kv. на 10м. от двете страни до крайните проводници или на 11м. от оста на електропровода, не може да се строят сгради и съоръжения и да се засажда високостеблена растителност.

Парцели в Добрич 2броя

Цена: 61128 лв.

Срок на продан: 03.08.2020 - 03.09.2020

  • Изп. дело № 20148100400518
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 10001 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 518/2014г.781.31 KB