продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/2 идеални части от Недвижим имот, находящ се в с.Топола, ул.“Втора“ №2, община Каварна, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72693.501.203, стар идентификатор 72693.501.45, номер по предходен план: 45, квартал: 7, парцел: XVII, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед КД-14-08-486/25.06.2008 г. на Началника на СГКК гр.Добрич, с площ от 728 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 72693.501.46, 72693.501.44, 72693.501.202, 72693.501.175.

1/2 и.ч. от Парцел в с.Топола, ул."Втора" 2

Цена: 5280 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20108100400177
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 728 м2
  • Местоположение: Топола
  • Адрес: ул.“Втора“ №2
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 177/2010г.659.96 KB