Дворно място в с.Победа

Недвижим имот, находящ се в с.Победа, общ.Добричка, обл.Добрич и представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДВОРНО МЯСТО/ с пл.№ 251/двеста петдесет и едно/ с площ от 1000кв.м/хиляда квадратни метра., за който е отреден парцел XIII/тринадесети/ от кв.42/четиридесет и втори/, целият с площ от 1070кв.м., при граници и съседи: улица, п. XII – 335, п. XVI – 251, п. XV – 251, п. XIV – 251 и п. XXIV – 251 от кв.42. Върху имота има построени Жилищна сграда и Стопански постройки, които не са предмет на публичната продан.