продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Тюленово, общ.Шабла, обл.Добрич, ул. "1-ва" № 3 - А, представляващ: 584 /петстотин осемдесет и четири/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 764 кв.м., с идентификатор 73780.501.638 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-3526/25.03.2014г. на началник СГКК -Добрич, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./, имотът е образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 73780.501.327, при граници и съседи: 73780.501.266; 73780.501.639; 73780.501.328; 73780.501.51. Недвижим имот, находящ се в с.Тюленово, общ.Шабла, обл.Добрич, ул. "1-ва" № 3 - А, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73780.501.639, целият с площ от 726 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-3526/25.03.2014г. на началник СГКК -Добрич, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./, имотът е образуван от делбата на поземлен имот с идентификатор 73780.501.327, при граници и съседи: 73780.501.266; 73780.501.329; 73780.501.328; 73780.501.638. Недвижим имот, находящ се в с.Тюленово, общ.Шабла, обл.Добрич, ул. "1-ва" № 3 - А, представляващ: 1240 /хиляда двеста и четиридесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1315 кв.м., с идентификатор 73780.501.328 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Ш-77/02.08.2006г. на началник СГКК -Добрич, с номер по предходен план: 50, квартал: 8, парцел II, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./, при съседи: 73780.501.327; 73780.501.329; 73780.501.330; 73780.501.51. Недвижим имот, находящ се в с.Тюленово, общ.Шабла, обл.Добрич, ул. "1-ва" № 3 - А, представляващ: 1820 /хиляда осемстотин и двадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 2002 кв.м., с идентификатор 73780.501.330 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Ш-77/02.08.2006г. на началник СГКК -Добрич, с номер по предходен план: 50, квартал: 8, парцел III, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./, при съседи: 73780.501.329; 73780.501.282; 73780.501.331; 73780.501.241; 73780.501.51; 73780.501.328. Недвижим имот, находящ се в с.Тюленово, общ.Шабла, обл.Добрич, ул. "1-ва" № 3 - А, представляващ: 1820 /хиляда осемстотин и двадесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 2106 кв.м., с идентификатор 73780.501.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-08-Ш-77/02.08.2006г. на началник СГКК -Добрич, с номер по предходен план: 50, квартал: 8, парцел IV, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10 м./, при съседи: 73780.501.330; 73780.501.282; 73780.501.53; 73780.501.484; 73780.501.241; 73780.501.483;73780.501.52.

Парцели в с.Тюленово

Цена: 0 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20148100400039
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 5664 м2
  • Местоположение: Тюленово
  • Адрес: ул. "1-ва" № 3 - А
  • Екстри: