продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, местност "Гаази баба", представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.905.458, номер по предходен план: № 1652, по кадастралната карта и кадастрлалните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед: КД-14-08-Д-859/22.06.2006 г. на Началника на СГКК, с площ от 500 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, при съседи: 72624.905.409; 72624.905.642; 72624.905.459; 72624.905.408; 72624.905.460; 72624.905.568.

Лозе в Добрич, местност Гаази Баба

Цена: 4880 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400850
  • Тип на имота: Лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 500 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: местност "Гаази баба"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 850/2013г.667.17 KB