Къща с двор в с.Лозенец

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – дворно място с площ от 570кв.м., съставляващ част от имот с пл.№84, включен в УПИ VII- общински, в квартал 31, целият с площ от 1200кв.м., по плана на село Лозенец, община Крушари, област Добрич, при граници и съседи на целия имот по скица: улица, УПИ VI-84, УПИ VIII-общ., ведно с построената в него жилищна сграда със застроена площ от 70кв.м.