продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Каварна, община Каварна, Стопански двор Топ, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с иденитфикатор 35064.50.75, номер по предходен план: 308, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ от 10001 кв.м., по акт за собственост с площ от 10000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: 35064.50.76, 35064.50.99, 35064.50.96, 35064.50.118.

Парцел в Каварна

Цена: 45840 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20138100400788
  • Тип на имота: Парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 10000 м2
  • Местоположение: Каварна
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 788/2013г.671.71 KB