продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.503.166 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед №300-5-74/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 2 576 кв.м. по документ за собственост, а по скица с площ от 2 577 кв.м., номер по предходен план: 106,107, квартал:503, при съседи на поземления имот: 39459.503.55; 39459.503.65; 39459.503.216; 39459.503.196, който имот е образуван от обединяването на имоти с идентификатори - 503.106 и 503.107, ведно с построените в имота сгради, а именно: ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ със застроена площ от 232.75 кв.м. по удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а по скица – с площ от 322 кв.м. и разгъната застроена площ от 530.39 кв.м. по удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж; ВКОПАН ЕТАЖ със застроена площ от 232.75 кв.м. по удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж; ПОКРИТА ТЕРАСА със застроена площ от 64.89 кв.м. по удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, и трите обекта с идентификатор 39459.503.166.3; 1 бр./един брой/ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ и 21 бр. /двадесет и един броя/ МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ И ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ с обща застроена площ от 451.81 кв.м. по удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а по скица 199 кв.м. и 259 кв.м., всички с кадастрални номера 39459.503.166.1 и 39459.503.166.2; ОГРАДА с дължина 206 м.л., както и ТРАФОПОСТ /БКТП/ със застроена площ от 11.88 кв.м. по удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, а по скица 9 кв.м. с кадастрален №39459.503.166.4.

Търговски комплекс в село Кранево

Цена: 433920 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20128100400438
 • Тип на имота: Комплекс
 • Тип строителство:
 • Площ: 2577 м2
 • Местоположение: Кранево
 • Адрес:
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление 438/2012г.820.48 KB