1/2 идеални части от Земеделска земя в село Стожер

½ идеални части от Недвижим имот, находящ се в село Стожер, общ.Добричка, обл.Добрич, местност „ДЯДО МИТЕВА КАМА“, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 69300.19.31/шест, девет, три, нула, нула, точка, едно, девет, точка, три, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-286/01.09.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 12499кв.м./дванадесет хиляди четиристотин и деветдесет и девет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 3/Трета/, предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 019031, при съседи: 69300.19.42, 69300.19.32, 69300.19.29, 69300.19.28, 69300.19.7.