1/6 идеални части от Земеделска земя в село Било

1/6 идеални части, равняващи се на 2348,67кв.м. от Недвижим имот, находящ се в с. Било, общ. Каварна, обл. Добрич, местност „Надрюую“ представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 04090.14.111/нула, четири, нула, девет, нула, точка, едно, четири, точка, едно, едно, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/19.02.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 14092кв.м./четиринадесет хиляди деветдесет и два квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 3, стар идентификатор: 04090.14.3, Номер по предходен план: 14.3; при съседи: 04090.14.106, 04090.14.112, 04090.15.98, 04090.14.110.