1/12 идеални части от Земеделска земя в село Царевец

1/12 идеални части от недвижим имот/равняващи се на 1909кв.м./, находящ се в с.Царевец, общ.Добричка, обл.Добрич, местност "СТАРАТА ГОРА", представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78152.19.9/седем, осем, едно, пет, две, точка, едно, девет, точка, дервет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-601/31.10.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, целият с площ от 22908кв.м./двадесет и два хиляди деветстотин и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 019009, при съседи: 78152.19.21, 78152.19.54, 78152.18.54, 78152.10.147.