Къща с двор в село Загорци

Недвижим имот, находящ се в с.Загорци, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ Дворно място с повърхност 930кв.м./деветстотин и тридесет квадратни метра/, съставляващо УПИ XII – общ. в кв.16/шестнадесети/ по плана на с.Загорци, общ.Крушари, обл.Добрич, заедно с построените в това дворно място Жилище на застроена площ 60кв.м./шестдесет квадратни метра/ с Изба на застроена площ 9кв.м./девет квадратни метра/, Второстепенна сграда на застроена площ 25кв.м./двадесет и пет квадратни метра/ и Гараж на застроена площ 16кв.м./шестнадесет квадратни метра/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи на УПИ: улица, УПИ XI - общ., УПИ XIII – общ. и улица.