Дворно място в село Хитово, 680кв.м.

Недвижим имот, находящ се село Хитово, общ.Добричка, обл.Добрич, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ от 680кв.м. /шестстотин и осемдесет квадратни метра/, урегилирано в парцел XVI /шестнадесети/, целият на площ от 860кв.м. /осемстотин и шестдесет квадратни метра/, за който имот е отреден имот с планоснимачен №136 /сто тридесет и шести/ в кв.18 /осемнадесети/ по уличната и дворищна регулация на село Хитово, общ.Добричка, обл.Добрич, утвърдена със Заповед №5800/29.11.1956г., при граници и съседи на имота по скица №УТ-299/09.02.2024г. - изток – улица, север УПИ – XIII – имот с планоснимачен №136, юг – УПИ – XVII – имот с планоснимачен №139, запад – УПИ – ХV – имот с планоснимачен №137, всички съседи на имота са разположени в кв.№18 /осемнадесети/ по плана на селото;