Двустаен апартамент в град Добрич, ул. "Агликина поляна" №72, ет.1, 54кв.м.

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул.“Агликина поляна“ № 72, ет.1, представляващи: АПАРТАМЕНТ – ЮГ на първия етаж, в южната част на двуетажна четирифамилна жилищна сграда, състоящ се от две стаи, кухня и антре със застроена площ от 54кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/, като самостоятелния обект няма кадастрален идентификатор, ведно с ¼ идеална част от общите части на сградата, представляваща Сграда с идентификатор№ 72624.613.503.1 със застроена площ от 284кв.м./двеста осемдесет и четири квадратни метра/, брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 25.10.2018г., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, заедно с отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с площ от 101.25 /сто и едно цяло двадесет и пет стотини/кв.м., идеална част от имот с пл. № II-263 /две-двеста шестдесет и три/, целия с площ от 700кв.м., в кв. №18 /осемнадесет/ по плана на гр.Добрич, жк“Балик – Йовково“, представляващ Поземлен имот с идентификатор№ 72624.613.503 и адрес: гр.Добрич, обл.Добрич, общ.Добрич, ж.к.“Изгрев“, ул.“Агликина поляна“ № 72, вид територия: Урбанизирана, НТП: Средно застрояване (от 10 до 15 m), целия с площ от 533кв.м., стар номер 502, квартал 718 /18/, парцел VI /II-263/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот
Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-Д-1009/06.10.2008 г. на Началника на СГКК – Добрич.