продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в село Красен, Община Генерал Тошево, област Добрич, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 175 080 кв.м. /сто седемдесет и пет хиляди и осемдесет квадратни метра/ с идентификатор 39534.22.4 /три, девет, пет, три, четири, точка, две, две, точка, четири/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Красен, одобрени със заповед РД-18-228/30.01.2018г. На Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 04.12.2018г., с адрес на имота: село Красен, местност Арнаудов лов, трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, категория на земята: 3, с номер по предходен план: 022004, при граници: 39534.8.33, 39534.8.54, 39534.8.55, 39534.30.91, 39534.30.1, 39534.30.54, 39534.30.55, 39534.30.96, 39534.30.22, 39534.30.53, 39534.30.79, 39534.30.92, 39534.8.61, 39534.8.110, 39534.8.38, 39534.8.37, 39534.8.36, 39534.8.31, 39534.8.32, ведно с построените в имота: Сграда със застроена площ от 8 578 кв.м. с идентификатор 39534.22.4.1, брой етажи -1, с предназначение: селскостопанска сграда; Сграда със застроена площ от 19 кв.м. с идентификатор 39534.22.4.2, брой етажи -1, с предназначение: селскостопанска сграда; Сграда със застроена площ от 1080 кв.м. с идентификатор 39534.22.4.3, брой етажи -1, с предназначение: селскостопанска сграда; Сграда със застроена площ от 1665 кв.м. с идентификатор 39534.22.4.4, брой етажи -2, с предназначение: селскостопанска сграда; Сграда със застроена площ от 6904 кв.м. с идентификатор 39534.22.4.5, брой етажи -1, с предназначение: селскостопанска сграда; Сграда със застроена площ от 876 кв.м. с идентификатор 39534.22.4.6, брой етажи -2, с предназначение: административна, делова сграда.

Поземлен имот и 6 броя сгради в село Красен, 19122кв.м.

Цена: 8652688 лв.

Срок на продан: 06.11.2023 - 06.12.2023

  • Изп. дело № 20228100400171
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 19122 м2
  • Местоположение: Красен
  • Адрес: местност Арнаудов лов
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 171/2022г.802.79 KB