продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, жк.„Кранево Кашулис Райска градина“, бл.Д, ет.3, ап.318, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 39459.23.50.6.12 /три, девет, четири, пет, девет, точка, две, три, точка, пет, нула, точка, шест, точка, едно, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-300-5-74/15.09.2003г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ: 54.81кв.м./петдесет и четири квадратни метра и осемдесет и един квадратни сантиметра/, състоящ се от: дневна зона с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и два балкона, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 39459.23.50.6.13, под обекта – 39459.23.50.6.6, над обекта – няма, самостоятелният обект се намира в сграда с идентификатор № 39459.23.50.6, разположена в поземлен имот с площ от 9067кв.м., находящ се в местността „Юртлука“ с идентификатор№39459.23.50, предназначение на самостоятелният обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, ведно с Изба №39 с площ от 6,54кв.м., ведно с припадащите се 5,0898% идеални части от общите части на сградата и правото на стоеж, представляващи 20,93кв.м./двадесет квадратни метра и деветдесет и три квадратни и сантиметра, както и 41,82кв.м./четиридесет и един квадратни метра и осемдесет и два квадратни сантиметра/ идеални части от правото на собственост върху поземления имот.

Едностаен апартамент в село Кранево, жк. "Кранево Кашулиш Райска градина", 54.81кв.м.

Цена: 48400 лв.

Срок на продан: 12.09.2023 - 12.10.2023

  • Изп. дело № 20238100400452
  • Тип на имота: апартамент
  • Тип строителство:
  • Площ: 54 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес: жк.„Кранево Кашулис Райска градина“, бл.Д, ет.3, ап.318
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 452/2023г.771.17 KB