1/4 ид.ч. от Къща с двор в село Къпиново

Недвижим имот, находящ се в с.Къпиново, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич, представляващ 1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с жилищно предназначение, а именно: ДВОРНО МЯСТО с площ от 435 кв.м., имот с пл.№ 83, за който е отреден УПИ-II-83, целия с площ от 855 кв.м, в кв.12 по подробния устройствен план на селото, при граници и съседи: улица; УПИ III-82, УПИ-VI-97, УПИ-VII-96 и УПИ-I-84, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70.50 кв.м.