1/2 ид.ч. от Дворно място в село Полковник Дяково

½ ид. ч. (една втора идеална част) от недвижим имот, находящ се в с.Полковник Дяково, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ Поземлен имот – ДВОРНО МЯСТО с площ по документи от 1250кв.м. (хиляда двеста и петдесет квадратни метра), пл.№312, парцел: XIX (деветнадесети) в кварт.: 25 (двадесет и пети), предварителна партида №4446