продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.“Черно море“ №13, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО с идентификатор№ 02508.86.28/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.08.2022г., с площ от 351 кв.м./триста петдесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 110, парцел: XI-1150, при съседи: 02508.86.89, 02508.86.90, 02508.86.80, 02508.86.29, 02508.84.367, 02508.86.14, ведно с построените в описаното място: 1. ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНО – ТЪРГОВСКА СГРАДА, находяща се на адрес гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.“Черно море“ №13 с идентификатор№ 02508.86.28.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.04.2019г., със застроена площ от 133кв.м./сто тридесет и три квадратни метра/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.28, брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: 4, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, състояща се от: 1.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор№ 02508.86.28.1.1/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.08.2022г., адрес на имота: гр.Балчик, ул.“Черно море“ №13, ет.1, със застроена площ от: 166кв.м./сто шестдесет и шест квадратни метра/, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 02508.86.28.1, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.28, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент – в жилищна сграда или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта:2, ведно с прилежащи: изба с площ от 30 кв.м. и съответните общи части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02508.86.28.1.3; под обекта: няма; над обекта: няма; 1.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН с идентификатор№ 02508.86.28.1.2/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.08.2022г., адрес на имота: гр.Балчик, ул.“Черно море“ №13, ет.1, със застроена площ от: 27кв.м./двадесет и седем квадратни метра/, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 02508.86.28.1, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.28, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта:1, ведно с прилежащи: съответните общи части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02508.86.28.1.4; под обекта: няма; над обекта: 02508.86.28.1.1; 1.3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – МАГАЗИН с идентификатор№ 02508.86.28.1.3/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.08.2022г., адрес на имота: гр.Балчик, ул.“Черно море“ №13, ет.1, със застроена площ от: 23кв.м./двадесет и три квадратни метра/, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 02508.86.28.1, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.28, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта:1, ведно с прилежащи: съответните общи части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02508.86.28.1.1; под обекта: няма; над обекта: 02508.86.28.1.1; 1.4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ с идентификатор№ 02508.86.28.1.4/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем, точка, едно, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.08.2022г., адрес на имота: гр.Балчик, ул.“Черно море“ №13, ет.1, със застроена площ от: 18кв.м./осемнадесет квадратни метра/, самостоятелният обект се намира на етаж 1 в сграда с идентификатор 02508.86.28.1, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.28, предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, ведно с прилежащи: съответните общи части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02508.86.28.1.2; под обекта: няма; над обекта: 02508.86.28.1.1; и 2. ГАРАЖ, находяща се на адрес гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.“Черно море“ №13 с идентификатор 02508.86.28.2/нула, две, пет, нула, осем, точка, осем, шест, точка, две, осем, точка, две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 01.08.2022г., със застроена площ от 60кв.м./шестдесет квадратни метра/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 02508.86.28, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: гараж.

Двуетажна жилищна сграда в град Балчик, ул. "Черно море" №13, 324кв.м.

Цена: 264636 лв.

Срок на продан: 09.10.2023 - 09.11.2023

 • Изп. дело № 20238100400160
 • Тип на имота: Жилищна сграда
 • Тип строителство:
 • Площ: 324 м2
 • Местоположение: Балчик
 • Адрес: ул.“Черно море“ №13
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 160/2023г.1.81 MB