продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/2 идеални части от Недвижим имот, находящ се в село Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, ул. “Житен клас“ № 6, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 40097.501.170/четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/19.12.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 1812кв.м./хиляда осемстотин и дванадесет квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, номер на предходен план: 389, квартал: 20, парцел III, ведно с построенaтa в имота сградa: Сграда на един етаж, жилищна сграда - еднофамилна с идентификатор 40097.501.170.1/четири, нула, нула, девет, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, седем, нула, точка, едно/, цялата със застроена площ от 85кв.м./осемдесет и пет квадратни метра/; при съседи на поземления имот: 40097.501.742, 40097.501.743, 40097.501.171, 40097.501.165, 40097.501.169.

1/2 ид.ч. от Къща с двор в село Крушари

Цена: 7440 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20198100400250
  • Тип на имота: Къща
  • Тип строителство:
  • Площ: 85 м2
  • Местоположение: Крушари
  • Адрес: ул. “Житен клас“ № 6
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 250/2019г.715.56 KB