продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/8 идеална част от Недвижим имот, находящ се в с.Лозенец, общ.Крушари, обл.Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №44104.2.26 (четири, четири, едно, нула, четири, точка, две, точка, две, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-536/05.08.2019г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ по док. 8,335дка (осем декара триста тридесет и пет квадратни метра), а по скица с площ от 8,337кв.м. (осем декара, триста тридесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4 (четвърта), стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 002026 (нула, нула, две, нула, две, шест), при съседи: 44104.5.112, 44104.2.27, 44104.2.2, 44104.2.25.

1/8 идеална част от Земеделска земя в село Лозенец

Цена: 3168 лв.

Срок на продан: 02.10.2023 - 02.11.2023

  • Изп. дело № 20228100401060
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 8337 м2
  • Местоположение: Лозенец
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 1060/2022г.724.87 KB