продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

½ ид.ч. (една втора идеална част), равняваща се на 825кв.м. (осемстотин двадесет и пет квадратни метра) от недвижим имот, находящ се в село Драганово, общ. Добричка, обл. Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО, незастроено цялото с площ от 1650кв.м. (хиляда шестстотин и петдесет квадратни метра), съставляващо имот с планоснимачен №109 (сто и девети) за който е отреден парцел – VIII (осми), в квартал № 9 (девети), по уличната и дворищната регулация на село Драганово, общ. Добричка, обл.Добрич, утвърдена със Заповед №357 от 14.12.1992 година, при граници и съседи на имота съгласно скица с № УТ 1339/23.07.2013 година от община Добричка, на север : УПИ- VII-109, на изток: улица, на юг: УПИ-IX-108, и на запад: УПИ-XIV-108, всички съседи на имота са разположени в кв.№9 (девети) по плана на село Драганово, община Добричка.

1/2 идеална част от Парцел в село Драганово, 825кв.м.

Цена: 1920 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400079
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 825 м2
  • Местоположение: Драганово
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 79/2018г.700.85 KB