продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/4 идеални части от Недвижим имот находящ се в село Орляк, общ.Тервел, обл.Добрич, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53953.47.29/пет, три, девет, пет, три, точка, четири, седем, точка, две, девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1429/06.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, площ от 500кв.м./петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Лозе, категория на земята: Трета, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 047029, при съседи: 53953.47.28, 53953.47.30 и 53953.46.145.

1/4 идеална част от Лозе в село Орляк

Цена: 340 лв.

Срок на продан: 06.10.2023 - 06.11.2023

  • Изп. дело № 20218100400912
  • Тип на имота: Лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 500 м2
  • Местоположение: Орляк
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 912/2021г.676.2 KB