продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/4 идеални части от Недвижим имот находящ се в село Орляк, общ.Тервел, обл.Добрич, местност "ЧОМАРМУТЛАР", представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53953.11.75/пет, три, девет, пет, три, точка, едно, едно, точка, седем, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1429/06.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с площ от 15503 кв.м./петнадесет хиляди петстотин и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Трета, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 011075, при съседи: 53953.11.76, 53953.11.33, 53953.11.74 и 53953.11.154.

1/4 идеална част от Земеделска земя в село Орляк

Цена: 10560 лв.

Срок на продан: 06.10.2023 - 06.11.2023

  • Изп. дело № 20218100400912
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 15503 м2
  • Местоположение: Орляк
  • Адрес: местност "ЧОМАРМУТЛАР"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 912/2021г.698.11 KB