Дворно място в село Пчеларово

Недвижим имот, находящ се в с.Пчеларово, общ. Ген.Тошево, обл.Добрич, представляващ: Дворно място с площ от 1070кв.м. /хиляда и седемдесет квадратни метра/, представляващо парцел УПИ X-211 /десет тире двеста и единадесет/ в квартал 63 /шестдесет и трети/ по подробния устройствен план на селото, при съседи: имот XI-211, V-211, VII-212, VIII-212, IX-212 и улица.