продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в село Сенокос, общ.Балчик, обл.Добрич, ул."Въча" №1, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 66250.501.651/шест, шест, две, пет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, шест, пет, едно/, целият с площ 500кв.м./петстотин квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № 300-5-97/06.11.2003г. на Изпълнителния Директор на АГКК, Последно изменение със заповед: КД-14-08-171/25.01.2006г. на Началника на СГКК – Добрич, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: №66250.501.229 ; №66250.501.652; № 66250.501.553;  №66250.501.227.

Парцел в село Сенокос, 500кв.м.

Цена: 14184 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20188100400812
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 500 м2
  • Местоположение: Сенокос
  • Адрес: ул."Въча" №1
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 812/2018г.676.18 KB