Дворно място в село Дряновец, 1890 кв.м.

Недвижим имот, представляващ Незастроено дворно място с площ от 1890кв.м./хиляда осемстотин и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел II/втори/ находящо се в с.Дряновец, общ.Добричка, обл.Добрич с пл. № 17/седемнадесети/, в кв. 3/трети/ по плана на селото, при граници на имота: от двете страни улици, I-17, VI-18 и III-18.