продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор№ 72624.611.253/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, пет, три/ с площ от 618кв.м./шестстотин и осемнадесет квадратни метра/, находящ се в гр.Добрич, бул."25-ти Септември" № 78, местност пр.зона "Север", трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7135, квартал 10, парцел 6, при съседни поземлени имоти: 72624.611.135; 72624.611.132; 72624.611.152 и 72624.611.252, ведно с изградените в имота СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, пет, три, точка, едно/ със застроена площ от 185кв.м./сто осемдесет и пет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда. СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.3/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, пет, три, точка, три/ със застроена площ от 37кв.м./тридесет и седем квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда е отразена в кадастралната скица на поземления имот, но при извършването на описа на имота установихме, че сградата е премахната, като обстоятелството на премахването на сградата е отразено и по надлежен ред в Община град Добрич.

Производствен складов обект в Добрич, бул."25-ти Септември" №78

Цена: 129487.68 лв.

Срок на продан: 14.11.2023 - 14.12.2023

  • Изп. дело № 20228100400776
  • Тип на имота: Производствен имот
  • Тип строителство:
  • Площ: 222 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: бул."25-ти Септември" № 7
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 776/2022г.845.36 KB