продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в село Тюленово, общ.Шабла, обл.Добрич, ул.„13-та“ №2, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73780.501.496 /седем, три, седем, осем, нула, точка, пет, нула, едно, точка, четири, девет, шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-28/30.03.2006г./30.03.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 03.04.2013г., с площ по скица от 836кв.м., а по акт за собственост – 840кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер по предходен план: 154, квартал: 22, парцел: IX, заедно със Сграда с идентификатор 73780.501.496.1, брой етажи 3, със застроена площ по скица от 125кв.м./сто двадесет и пет квадратни метра/, а по акт за собственост със застроена площ от 66кв.м. и разгъната застроена площ от 147кв.м., за която сграда има Разрешение за строеж № 35 от 13.07.2006г., издадено от Община Шабла, за пристройка и преустройство на съществуваща жилищна сграда, въз основа на което е разрешена и построена към първоначалната сграда допълнителна застроена площ от 92,30кв.м. и разгъната застроена площ от 187,80кв.м., с което общата разгърната застроена площ на сградата е 334,80кв.м./триста тридесет и четири квадратни метра и осемдесет квадратни сантиметра/, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, при съседи на поземления имот: 73780.501.265, 73780.501.293, 73780.501.754, 73780.501.755, 73780.501.227.

Вила в село Тюленово, 334.80 кв.м.

Цена: 319280 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20228100400797
 • Тип на имота: вила
 • Тип строителство:
 • Площ: 334 м2
 • Местоположение: Тюленово
 • Адрес: ул.„13-та“ №2
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 797/2022г.829.91 KB