продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/2 ид.ч. от недвижим имот, находящ се в с.Бобовец, общ.Балчик, обл.Добрич, местност Асенова гора, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 04515.13.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-7/ 09.02.2004г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, с площ от 10002кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3, номер по предходен план: 013018, при съседи: 04515.13.34, 04515.13.37, 04515.13.19, 04515.13.53, 04515.13.17.

1/2 идеалнa част от Земеделска земя в село Бобовец

Цена: 16240 лв.

Срок на продан: 14.11.2022 - 14.12.2022

  • Изп. дело № 20188100400211
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 10002 м2
  • Местоположение: Бобовец
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 211/2018г.652 KB