продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в село Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, ул.„Чайка“ №16 представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 39459.501.111/три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, едно/, с площ от 777 кв.м./седемстотин седемдесет и седем квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 20.06.2022г., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), номер по предходен план: квартал: 7, парцел: XX-166, при граници и съседи на поземления имот: 39459.501.279, 39459.501.110, 39459.501.109, 39459.501.112, 39459.501.113, ведно със сградите, които попадат върху имота: 1. Сграда с кадастрален идентификатор № 39459.501.111.1/три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, едно, точка, едно/ със застроена площ от 59кв.м./петдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. Сграда с кадастрален идентификатор № 39459.501.111.2/три, девет, четири, пет, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, едно, едно, точка, две/ със застроена площ от 118кв.м./сто и осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1, с предназначение: Курортна туристическа сграда.

Туристическа сграда в село Кранево, улица Чайка 16

Цена: 186920 лв.

Срок на продан: 07.11.2022 - 07.12.2022

  • Изп. дело № 20208100400942
  • Тип на имота:
  • Тип строителство:
  • Площ: 177 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес: ул.„Чайка“ №16
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 942/2020г.791.11 KB