продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с. Пленимир, общ.Генерал Тошево, обл.Добрич, местност „НАД СЕЛОТО“, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56736.40.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-521/21.02.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1853 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за животновъдна ферма, категория на земята: 0, номер по предходен план: 040013, при съседи на поземления имот: 56736.888.9901, 56736.40.12, 56736.40.7

Парцел в село Пленимир

Цена: 8496 лв.

Срок на продан: 13.10.2023 - 13.11.2023

  • Изп. дело № 20218100400480
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1853 м2
  • Местоположение: Пленимир
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 480/21г.654.45 KB