продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот находящ се в гр.Балчик, общ.Балчик, обл.Добрич, местност Летището, представляващ: 1/2/една втора/ идеална част от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.49.60 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-5-5/04.02.2004 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 500 кв.м., с номер по предходен план 046061,трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, при съседи: 02508.49.61, 02508.49.59, 02508.49.283

1/2 идеална част от Лозе в Балчик

Цена: 1368 лв.

Срок на продан: 05.12.2022 - 05.01.2023

  • Изп. дело № 20178100400465
  • Тип на имота: лозе
  • Тип строителство:
  • Площ: 500 м2
  • Местоположение: Балчик
  • Адрес: местност Летището
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 465/2017г.645.84 KB