1/6 идеални части от Земеделска земя в село Кранево

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.16.21/три, девет, четири, пет, девет, точка, едно, шест, точка, две, едно/, находящ се в с.Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, местност „МЕДЖИ ТАРЛА“ с площ от 11999 кв.м./единадесет хиляди деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.07.2020г., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 016021, при съседи: 39459.16.30, 39459.16.22, 39459.16.8, 39459.16.37.