продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.14.10/три, девет, четири, пет, девет, точка, едно, четири, точка, едно, нула/, находящ се в с.Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, местност „КРАЙ СЕЛО“ с площ от 503 кв.м./петстотин итри квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 014010, при съседи: 39459.19.4, 39459.14.401, 39459.501.18, 39459.501.19, 39459.501.268, 39459.501.20, 39459.501.2, 39459.12.403, 39459.14.9

1/6 идеални части от Земеделска земя в село Кранево

Цена: 256 лв.

Срок на продан: 25.07.2022 - 25.08.2022

  • Изп. дело № 20208100400942
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 503 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 942/2020г.659.26 KB