продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.14.4/три, девет, четири, пет, девет, точка, едно, четири, точка, четири/, находящ се в с.Кранево, общ.Балчик, обл.Добрич, местност „КРАЙ СЕЛО“ с площ от 3000 кв.м./три хиляди квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г., на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 08.04.2019, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 014004, при съседи: 39459.14.23, 39459.14.5, 39459.12.16, 39459.14.3

1/6 идеални части от Земеделска земя в село Кранево

Цена: 1400 лв.

Срок на продан: 25.07.2022 - 25.08.2022

  • Изп. дело № 20208100400942
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 3000 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ид 942/2020г.677.38 KB