продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/6 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 39459.19.5/три, девет, четири, пет, девет, точка, едно, девет, точка, пет/, находящ се в с.Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, местност „КРАЙ СЕЛО“ с площ от 432 кв.м./четиристотин тридесет и два квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-74/15.09.2003г., на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 019005, при съседи: 39459.19.2, 39459.19.3, 39459.19.47, 39459.19.4

1/6 идеални части от Земеделска земя в село Кранево

Цена: 216 лв.

Срок на продан: 25.07.2022 - 25.08.2022

  • Изп. дело № 20208100400942
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 432 м2
  • Местоположение: Кранево
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 942/2020г.647.21 KB