продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 78639.20.17/седем, осем, шест, три, девет, точка, две, нула, точка, едно, седем/, с. Църква, местност "АЧМИТЕ", целият с площ от 5000кв.м./пет хиляди квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-83/03.10.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 05.07.2019г., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5, номер по предходен план: 020017, при съседи: 78639.20.16, 78639.20.6, 78639.20.83, 78639.19.33

1/3 идеални части от Земеделска земя в село Църква

Цена: 2480 лв.

Срок на продан: 25.07.2022 - 25.08.2022

  • Изп. дело № 20208100400942
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 5000 м2
  • Местоположение: Църква
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 942/2020г.644.06 KB