продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Дряновец, общ.Добричка, обл.Добрич, местност „Коклъок“ представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23933.103.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-190/10.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 14505 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, номер по предходен план: 103006, при съседи: 23933.103.17, 23933.103.5, 23933.103.7, 23933.101.60.

Земеделска земя в село Дряновец, 14505 кв.м.

Цена: 44000 лв.

Срок на продан: 11.07.2022 - 11.08.2022

  • Изп. дело № 20218100400385
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 14505 м2
  • Местоположение: Дряновец
  • Адрес: местност „Коклъок“
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 385/2021г.650.5 KB