Къща с двор в село Росеново

Недвижими имоти, находящи се в с.Росеново, общ.Добричка, обл.Добрич, представляващи:

Дворно място с площ от 2850,00кв.м. (две хиляди осемстотин и петдесет квадратни метра), от които:

1190,00кв.м. (хиляда сто и деветдесет квадратни метра), включени в парцел I (едно) с планоснимачен №201 (двеста и едно), квартал 24 (двадесет и четири), целият с площ от 1360кв.м. (хиляда триста и шестдесет квадратни метра),ведно с построените в парцела: Къща – паянтово жилище със застроена площ от 64,00кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра), с прилежаща Изба с площ от 48,00кв.м. (четиридесет и осем квадратни метра) и Второстепенна постройка със застроена площ от 18,00кв.м. (осемнадесет квадратни метра) при граници на ПИ: на север – улица, на изток – II-109, III-109, на юг – VI – 201, на запад – VIII – 108;

Дворно място с площ от 1210,00кв.м. (хиляда двеста и десет квадратни метра), включени в парцел VI (шест) с планоснимачен №201 (двеста и едно), квартал 24 (двадесет и четири), целият с площ от 1310,00 (хиляда триста и десет квадратни метра), при граници на ПИ: на север – I-201, на изток – IV-109, V-109, на юг – улица, на запад – VII – 108;

Дворно място с площ от 330,00кв.м. (триста и тридесет квадратни метра), включени в парцел II (две) с планоснимачен №111 (сто и единадесет), квартал 18 (осемнадесет), при граници на ПИ: на север – улица, на изток – III-110 и 111, на запад – I – 112 и

Дворно място с площ от 120,00кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), включени в парцел III (три) с планоснимачен №110 и 111 (сто и десет и сто и единадесет), квартал 18 (осемнадесет), при граници на ПИ: на север – улица, на изток – IV-110, на запад – II-111, по уличната и дворищната регулация на с.Росеново, общ. Добричка, ведно с всички подобрения и приращения в имота.