продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Орляк, ЕКАТТЕ 53953, общ.Тервел, обл.Добрич, представляващ 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53953.3.268, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1429/06.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6.000 дка, с номер по предходен план: 003268, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: трета, при граници и съседи, 53953.3.269; 53953.3.301; 53953.3.267; 53953.3.280.

1/2 идеална част от Земеделска земя в село Орляк

Цена: 7840 лв.

Срок на продан: 20.05.2022 - 20.06.2022

  • Изп. дело № 20198100400658
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 6000 м2
  • Местоположение: Орляк
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 658/2019г.667.03 KB