продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Орляк, ЕКАТТЕ 53953, общ.Тервел, обл.Добрич, представляващ 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53953.24.158, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1429/06.08.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 5.833 дка, по док., а по скица с площ от 5834 кв.м. с номер по предходен план: 024158, трайно предназначение на земята: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия:втора, при граници и съседи: 53953.24.186, 53953.24.159, 3953.24.121, 53953.24.157, 53953.24.178.

1/2 идеална част от Земеделска земя в село Орляк

Цена: 7600 лв.

Срок на продан: 20.05.2022 - 20.06.2022

  • Изп. дело № 20198100400660
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 5833 м2
  • Местоположение: Орляк
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 660/2019г.663.24 KB