продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл.Добрич, ж.к."Балик" бл.55 /петдесет и пет/, вх.Б, ет.1, представляващ: Самостоятелен обект в сграда - Апартамент №1 /едно/ с кадастрален идентификатор №72624.618.104.4.19 /седем две шест две четири точка шест едно осем точка едно нула четири точка четири точка едно девет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г., със застроена площ от 85.17 кв.м. /осемдесет и пет цяло и седемнадесет стотни квадратни метра/, попадащ в сграда № 72624.618.104.4, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.618.104, брой надземни етажи: 8, брой подземни етажи: 0, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и тераси, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 72624.618.104.4.3, 72624.618.104.4.20, под обекта:......, над обекта: 72624.618.104.4.22, ведно с избено помещение №1 /едно/ с площ 3.44 кв.м. /три цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра/, както и 5.234% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор №72624.618.104, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Тристаен апартамент в град Добрич, жк. Балик, бл.55, вх.Б, ет.1, 85.17кв.м.

Цена: 47120 лв.

Срок на продан: 28.08.2023 - 28.09.2023

  • Изп. дело № 20198100400715
  • Тип на имота: апартамент
  • Тип строителство:
  • Площ: 85 м2
  • Местоположение: Добрич
  • Адрес: ж.к."Балик" бл.55 /петдесет и пет/, вх.Б, ет.1
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 715/2019г.736.4 KB