продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Божурец, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“Първа“ №44, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05009.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.12.2014г., с площ от 1670 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 40, квартал: 7, парцел: VIII, при съседи: 05009.501.541, 05009.501.241, 05009.501.547.

Парцел в село Божурец, 1670 кв.м.

Цена: 21760 лв.

Срок на продан: 05.06.2023 - 05.07.2023

  • Изп. дело № 20218100401002
  • Тип на имота: парцел
  • Тип строителство:
  • Площ: 1670 м2
  • Местоположение: Божурец
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 1002/2021г.690.31 KB