продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ул. "Опълченец Димитър Ковачев" № 55, по документ за собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 340 /триста и четиридесет/ кв.м. в идеални части от поземлен имот с кадастрален идентификатор 72624.619.207 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула, седем/, с номер по предходен план: 609032000 /шест, нула, девет, нула, три, две, нула, нула, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ по скица от 1469 /хиляда четиристотин шестдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, при съседи: 72624.619.256, 72624.619.208, 72624.619.206, ведно с построения в него САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – Жилище, апартамент, с идентификатор 72624.619.207.3.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула, седем, точка, три, точка, едно/, находящ се на адрес по скица: гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ул. "Опълченец Димитър Ковачев" № 55, ет.1, представляващ първи етаж от двуетажна жилищна сграда, състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна, коридор, със застроена площ 71 /седемдесет и един/ кв.м. по документ за собственост и половин изба, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата с идентификатор 72624.619.207.3 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, девет, точка, две, нула, седем, точка, три/, при граници и съседни самостоятелни обекти: на същия етаж- няма, под обекта – няма, над обекта- 72624.619.207.3.2.

Етаж от къща в Добрич, улица Димитър Ковачев 55

Цена: 60624 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20148100400196
 • Тип на имота: Етаж от къща
 • Тип строителство:
 • Площ: 71 м2
 • Местоположение: Добрич
 • Адрес: ул. "Опълченец Димитър Ковачев" № 55
 • Екстри:
  Вода, Електрозахранване, Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 196/2014г.794.33 KB