продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в село Българево, общ.Каварна, обл.Добрич, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.126.6/нула, седем, две, пет, седем, точка, едно, две, шест, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 622кв.м./шестстотин двадесет и два/,  трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: 3,  номер по предходен план: 126006, при съседи: 07257.126.5, 07257.125.581, 07257.126.7, 07257.121.575.

1/3 идеална част от Лозе в Българево

Цена: 304 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20218100400460
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 622 м2
  • Местоположение: Българево
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 460/2021г.625.35 KB