1/3 идеална част от Лозе в Българево

1/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в село Българево, общ.Каварна, обл.Добрич, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.126.6/нула, седем, две, пет, седем, точка, едно, две, шест, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 622кв.м./шестстотин двадесет и два/,  трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: 3,  номер по предходен план: 126006, при съседи: 07257.126.5, 07257.125.581, 07257.126.7, 07257.121.575.