1/3 идеална част от Лозе в Българево

1/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в село Българево, общ.Каварна, обл.Добрич, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.130.39/нула, седем, две, пет, седем, точка, едно, три, нула, точка, три, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 210 кв.м. , трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване : лозе, категория на земята: 3, номер по предходен план: 130039, при съседи: 07257.127.585, 07257.130.38, 07257.129.591, 07257.130.40.