продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в село Българево, общ.Каварна, обл.Добрич, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07257.130.39/нула, седем, две, пет, седем, точка, едно, три, нула, точка, три, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-7/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 210 кв.м. , трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване : лозе, категория на земята: 3, номер по предходен план: 130039, при съседи: 07257.127.585, 07257.130.38, 07257.129.591, 07257.130.40.

1/3 идеална част от Лозе в Българево

Цена: 104 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20218100400460
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 210 м2
  • Местоположение: Българево
  • Адрес:
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 460/2021г.613.41 KB