продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

Недвижим имот, находящ се в с.Медово, общ.Добричка, обл.Добрич, местност "Курвин кулак", представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 47679.18.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-212/16.08.2017г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 3001 кв.м., по скица, а по док. 3000 кв.м. от правото на собственост, с номер по предходен план:018031, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята: четвърта, при съседи: 47679.18.33; 47679.18.32; 47679.18.67; 47679.18.74

Земеделска земя в село Медово, 3001кв.м.

Цена: 5520 лв.

Срок на продан: 15.11.2021 - 15.12.2021

  • Изп. дело № 2198100400784
  • Тип на имота: Земеделска земя
  • Тип строителство:
  • Площ: 3001 м2
  • Местоположение: Медово
  • Адрес: "Курвин кулак"
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 784/2019г.640.13 KB