продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

½ идеална част от Поземлен имот с идентификатор 62788.25.104 /шест, две, седем, осем, осем, точка, две, пет, точка, едно, нула, четири/ и с площ от 5,505 дка /пет декара, петстотин и пет квадратни метра/, представляващ имот с трайно предназначение Земеделска земя, начин на трайно ползване Нива, категория на земята при неполивни условия – трета, по кадастралната карта на местността „Орта чаллък” в землището на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-73 от 15.09.2003г., при граници и съседи: Имот № № 25.191/две, пет, точка, едно, девет, едно/; 25.105/две, пет, точка, едно, нула, пет/; 25.148 /две, пет, точка, едно, четири, осем/; 25.103 /две, пет, точка, едно, нула, три/. и

½ идеална част от Земеделска земя, за стопански, горски, ведомствен път с площ от 0.173 дка /сто седемдесет и три квадратни метра/, представляващ идеална част от Имот с идентификатор № 62788.25.191 / шест, две, седем, осем, осем, точка, две, пет, точка, едно, девет, едно/ целия с площ от 1.042 дка/един декар и четиридесет и два квадратни метра/, по кадастралната карта карта на местността „Орта чаллък” в землището на село Рогачево, община Балчик, област Добрич, одобрена със Заповед № 300-5-73 от 15.09.2003г., при граници и съседи: Имот № № 25.103 ; 25.102; 25.12; 25.8; 25.179; 25.180; 25.10; 25.136; 25.121; 25.56; 25.106; 25.105; 25.104;

Парцел в село Рогачево, местност Орта Чаллък

Цена: 4880 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

  • Изп. дело № 20218100400237
  • Тип на имота:
  • Тип строителство:
  • Площ: 5505 м2
  • Местоположение: Рогачево
  • Адрес: местност „Орта чаллък”
  • Екстри:
  1. Прикачени файлове
  2. Обявление ИД 237/2021г.692.19 KB