продажби на недвижими имоти цветен шаблон прадани на мпс, машини, земеделска техника, инвентар цветен шаблон продажби на движими вещи цветен шаблон

Продажби на недвижими имоти


Описание

1/4 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №53120.504.65/пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, четири, точка, шест, пет/, находящ се село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, Изгрев, ул.„Осма“ №6, местност в.з.„Изгрев“, с площ от 425кв.м./четиристотин двадесет и пет квадратни метра/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-82/03.10.2003г. на Изп. директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 07.05.2012г., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За вилна сграда, Предходен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 260, квартал: 7, парцел: III, при съседи: №53120.504.63, №53120.504.66, №53120.504.67, №53120.504.68, №53120.504.59, №53120.504.64, ведно със следните сгради, които попадат върху имота:

½ идеални части от СГРАДА с идентификатор № 53120.504.65.3/пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, четири, точка, шест, пет, точка, три/ със застроена площ от 53кв.м./петдесет и три квадратни метра/, брой етажи 3, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна.

½ идеални части от СГРАДА с идентификатор № 53120.504.65.4/пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, четири, точка, шест, пет, точка, четири/ със застроена площ от 33кв.м./тридесет и три квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж.

½ идеални части от СГРАДА с идентификатор № 53120.504.65.5/пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, четири, точка, шест, пет, точка, пет/ със застроена площ от 19кв.м./деветнадесет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна.

½ идеални части от СГРАДА с идентификатор № 53120.504.65.6/пет, три, едно, две, нула, точка, пет, нула, четири, точка, шест, пет, точка, шест/ със застроена площ от 17кв.м./седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна.

1/2 идеална част от вила в село Оброчище

Цена: 64480 лв.

Предстои нова продажба с нова цена

 • Изп. дело № 20208100400748
 • Тип на имота: Вила
 • Тип строителство:
 • Площ: 122 м2
 • Местоположение: Оброчище
 • Адрес:
 • Екстри:
  Вода Електрозахранване Регулация
 1. Прикачени файлове
 2. Обявление ИД 748/2020г.711.78 KB